Eigen Verklaring

U heeft een Eigen Verklaring formulier naar het CBR opgestuurd, omdat u een rijexamen wilt afleggen, of dat uw gezondheidstoestand veranderd is of uw rijbewijs vernieuwd moet worden vanwege einde vordering of in het beloop van een Eigen Verklaring procedure als u al eens eerder psychiatrisch bent onderzocht.

U heeft op het Eigen Verklaring formulier bijvoorbeeld de vragen 3,4 en/of 9 positief beantwoord, waarop het CBR besloten heeft, dat u gekeurd moet worden door een psychiater.

Vraag 3: U bent of was onder behandeling vanwege een psychiatrische stoornis.

Vraag 4: U maakt of heeft misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest.

Vraag 9: U gebruikt of heeft geneesmiddelen gebruikt, die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

De keuring bestaat uit een vraaggesprek, eventueel een bloed- en/of urineonderzoek, zo nodig een lichamelijk en een psychiatrisch onderzoek. U dient zich voorafgaand aan het onderzoek te legitimeren.

U kunt een afspraak maken voor een keuring middels een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat telefoonnummer 0113-271153 of middels het contactformulier op deze site in te vullen en te versturen.

Het adres waar de keuring plaatsvindt is:
Huisartsencentrum Goes van Dusseldorpstraat 24 te 4461 LV Goes

U hoeft zich niet te melden of in te schrijven. U kunt plaats nemen in de wachtruimte van de huisartsen op de begane grond. Er is betaald parkeren. Het gezondheidscentrum is op loopafstand van het NS station of het busstation naast het NS station.

Bij verhindering graag Uw telefonisch bericht op 0113-271153.

Hieronder vindt u informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van het keuringsonderzoek:

Legitimatiebewijs: 

De keurend arts zal u voorafgaand aan het onderzoek vragen naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd.

Recht op inzage en blokkering van het keuringsrapport: 

U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u, naast het recht de conclusies van het onderzoek te vernemen, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd. Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht, dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Het rapport wordt dan dus aan niemand verstuurd. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. Dat betekent dat het CBR op grond van het door de Minister aangepaste Reglement rijbewijzen gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport, bijvoorbeeld een onjuiste (geboorte) datum of naam kunt u op het Blokkeringsformulier aangeven. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. Voor de goede orde: Dit betekent niet dat u wijzigingen kunt aanbrengen omdat u het niet eens bent met een onderdeel van het rapport of omdat u een passage niet relevant vindt.

Rechtstreekse toezending aan het CBR:

U kunt ook besluiten dat u geen gebruik wilt maken van het recht op correctie, inzage of blokkeren. Het verslag wordt dan rechtstreeks aan het CBR gestuurd. U wordt dan verzocht na afloop van het onderzoek het formulier Afzien in te vullen en te ondertekenen waarmee u de arts toestemming geeft het verslag rechtstreeks op te sturen. Het formulier Afzien wordt U voorafgaand aan de keuring bij de afspraakbevestiging gemaild of toegestuurd. U kunt het formulier Afzien dan meenemen naar de keuring.

Herkeuring: 

Bent u het niet eens met de uitslag van de keuring, dan heeft u op grond van de Eigen-verklaringsprocedure het recht, binnen 4 weken nadat u het voorlopig besluit van het CBR tot weigering van een verklaring van geschiktheid heeft ontvangen, om een herkeuring te vragen.  Let op: dit geldt niet wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw blokkeringsrecht, want in dat geval kan het CBR geen verklaring van geschiktheid aan u afgeven (zie hierboven). Het verzoek om herkeuring moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Na de herkeuring neemt het CBR een beslissing op basis van beide onderzoeken. De kosten van zowel het eerste onderzoek als de herkeuring komen voor uw rekening. Ten aanzien van de herkeuring geldt eenzelfde procedure als voor het eerste onderzoek (uitleg onderzoek, rechten etc.). Het CBR informeert u hierover.

Bewaartermijn van keuringsgegevens: 

De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van de procedure bij het CBR.  Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts.

Recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR: 

U heeft het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het officiële besluit van het CBR over al dan niet geldigheid van uw rijbewijs. Alle besluiten die worden genomen en voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, worden door het CBR aan betrokkenen bekendgemaakt. De keurend arts staat daar buiten. Meer informatie over het CBR kunt u vinden op www.cbr.nl

Vertegenwoordiging: 

De hiervoor genoemde rechten kunt u delegeren aan een ander, bijvoorbeeld uw partner. In dat geval vraagt de keurend arts de persoon die u vertegenwoordigt om een schriftelijke machtiging. Daarin moet dan staan dat u hem of haar heeft aangewezen als uw plaatsvervanger. Voor de duidelijkheid u dient altijd zélf op de keuring te verschijnen.